statystyki działają od 29-11- 2011r

Regulamin Autonomicznego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komisji Międzyzakładowej NSZZ  „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A. al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków.

§1.  Zasady działania AK HDK. 

1.       Autonomiczny Klub Honorowych Dawców Krwi powołany został przez Komisję Międzyzakładową NSZZ  „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A.

2.      Wzór pieczęci znajduje się w załączniku nr 1. 

3.      Klub nie wchodzi w struktury zewnętrzne honorowego krwiodawstwa jak np. Polski Czerwony Krzyż, Krewniacy itd., ale może z nimi współpracować i utrzymywać kontakty. 

4.     Klub może podejmować współpracę z innymi organizacjami charytatywnymi takimi jak stowarzyszenia i  fundacje 

5.     Liczba członków Klubu nie może być mniejsza niż 10 osób. 

6.      Klub może posiadać własną odznakę klubową, ordery, puchary, dyplomy i inne wyróżnienia, których wzory znajdują się  w załączniku nr 2

              7.  Zarząd Klubu ma prawo odznaczać, honorować osoby i instytucje nienależące do Klubu

                 a   wspierające jego działalność

§2.   Cele i zadania AK HDK. 

1.     Propagowanie idei zdrowego trybu życia, honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku,

        pośmiertnego dawstwa organów. 

2.      Planowe i systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi

        we współdziałaniu z placówkami służby krwi. 

3.     Organizowanie doraźnych akcji HDK w przypadku nagłej potrzeby na apel służby krwi. 

4.    Organizowanie doraźnych akcji HDK w przypadku nagłej potrzeby dla członków Klubu jak

      i ich rodzin. 

5.    Organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych, integracyjnych, kulturalnych,

       wycieczek dla członków klubu.

6.      Organizowanie różnego rodzaju akcji społecznych na terenie firmy i poza nią .

7.   Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe RCKiK,

      WCKiK i ich oddziałów terenowych.

8.    Uroczyste wręczanie odznak i wyróżnień członom Klubu. 

§3.   Członkowie AK HDK-  ich prawa i obowiązki.

1.      Członkiem Klubu może zostać każdy, kto złoży pisemną deklarację o przynależności do  

         AK HDK.

2.      Członek Klubu zobowiązany jest do oddawania krwi bądź jej składników przynajmniej

           raz w roku kalendarzowym.

3.      Członkiem Klubu może być również osoba, która ze względów zdrowotnych nie może

          oddawać krwi, lecz aktywnie uczestniczy w pracach klubu.

4.    Członkami Klubu mogą być również osoby spoza firmy Philip Morris Polska

5.     Członkowie Klubu posiadają legitymacje , których wzór znajduje się w załączniku nr 3.

6.     Członkiem Klubu może być również krwiodawca/wolontariusz, który jednocześnie należy

                       do np.  Polskiego Czerwonego Krzyża bądź innej organizacji charytatywnej.

7.     Członkowie Klubu mogą należeć tylko do jednego Klubu HDK.

8.      Członkowie Klubu maja prawo:

            a)   być wybieranymi do władz Klubu.

            b)   uczestniczyć w określaniu programów działania KHDK i ich realizacji.

9.      Członkowie Klubu mają obowiązek :

          a)   przestrzegania postanowień regulaminu.

          b)   przestrzegać ogólnych zasad higieny zdrowotnej.

10.       Członkowie Klubu mają prawo korzystać z przysługujących uprawnień wynikających ze

          stosownych przepisów prawnych w tym między innymi :

                  a)   prawo do płatnego usprawiedliwionego zwolnienia od pracy w dniu oddawania

                        krwi na   czas i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

                         b)   prawo do posiłku regeneracyjnego w dniu oddawania krwi.

           c)  prawo do bezpłatnych, bądź częściowo refundowanych leków zgodnie z

               obowiązującymi przepisami.

           d)  możliwość otrzymywania odznaczeń państwowych.

           e)   możliwość korzystania z darmowych biletów komunikacji miejskiej, zgodnie z

               obowiązującymi przepisami na terenie danego miasta. 

§4.  Przynależność do AK HDK ustaje w przypadku.

        a)    dobrowolnego ,pisemnego  wystąpienia z Klubu .

        b)    nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

        c)     łamania ogólnie przyjętych zasad etycznych.

       d)     rażącego naruszenie prawa.

       e)    przejścia do innego klubu, po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu członka

             Zarządu Klubu  

§5.  Władze AK HDK.

1.     Władzą Klubu jest   Zarząd Klubu

2.   Przewodniczącego  Zarządu Klubu  wybiera Komisja  Międzyzakładowa NSZZ „ Solidarność”  przy Philip Morris Polska S.A.

3.   Przewodniczący Zarządu Klubu  na zebraniu członków klubu wybiera  pozostałych  członków Zarządu Klubu w składzie od  czterech  do sześciu osób .

4.   Zarząd Klubu wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego oraz  inne osoby funkcyjne

5.  Czas trwania kadencji Zarządu Klubu wynosi  cztery lata.

6.   Zarząd Klubu ściśle współpracuje z Komisją Międzyzakładową i raz na pół roku zdaje jej sprawozdanie ze swej działalności.

7.  Zarząd Klubu  stosownie do potrzeb organizuje zebrania członków Klubu

8.  Wszelkie decyzje dotyczące działalności Klubu podejmuje  uchwałami Zarząd w porozumieniu z Komisją Międzyzakładową. Ich  treść wraz z regulaminem  są dostępne dla każdego członka Klubu .

9.  Zarząd Klubu prowadzi kartotekę członków Klubu, książkę protokołów, rejestr działalności, tzw. Historię Klubu, w formie elektronicznej lub papierowej.

10.  Przewodniczący Klubu utrzymuje stały kontakt z przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej i reprezentuje Klub na zewnątrz.

§6.  Gospodarka finansowa i materiałowa AK HDK.

1.   Klub nie posiada własnych środków finansowych, a  jego wydatki związane z działalnością pokrywa Komisja Międzyzakładowa po uwzględnieniu wniosków Zarządu Klubu

2.      Członkowie Klubu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jego działalnością , chyba że jest to wycieczka lub inna impreza , które wymagają całkowitego bądź częściowego pokrycia kosztów przez uczestnika.

3.     Członkowie Klubu będący  członkami  Polskiego Czerwonego Krzyża lub innej organizacji charytatywnej, ponoszą koszty tego  członkostwa we własnym zakresie.

4.   Klub może zwracać się do firm i instytucji o sponsorowanie organizowanych przez siebie imprez sportowo-rekreacyjnych.

§7. Postanowienia końcowe.

1.  Rozwiązanie Klubu może nastąpić:

       a)     Uchwałą członków Klubu.

       b)     W wyniku spadku liczby członków poniżej 10 osób.

      c)    Decyzją Komisji Międzyzakładowej.

§8. Zmiany w regulaminie.

1.   Zmiany w regulaminie Klubu dokonywane są przez Komisję Międzyzakładową w porozumieniu z Zarządem Klubu

 

Treść Regulaminu została zatwierdzona w dniu   14.10.2011 r. przez Komisję Międzyzakładową NSZZ  „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A.