statystyki działają od 29-11- 2011r

Moi Drodzy,

Chciałbym się podzielić z Wami pewnymi informacjami na które,  z  niecierpliwością czekacie.

Wszelkie sprawy związane z rejestracją Naszego klubu zostały zakończone pozytywnie. Na dzień dzisiejszy mamy 82 członków. Krew oficjalnie możemy oddawać na Nasz klub, we wszystkich oddziałach  RCKiK.  Można ją również oddawać  w szpitalach ( „na ratunek”)  oraz  na akcjach plenerowych i wyjazdowych organizowanych przez inne kluby. Należy pamiętać żeby,  zawsze podawać  pełną nazwę Naszego klubu, w przeciwnym razie oddana krew, zostanie  zapisana na wolontariat. Podpisaliśmy deklaracje współpracy z RCKiK w Krakowie jak również nawiązaliśmy wspólny dialog z Prezesem Klubu HDK PCK Hutnik Kraków – Ryszardem Janiczkiem.

Współpraca  z PCK w Krakowie ogranicza się tylko i wyłącznie do kwestii ustawowych ( książeczki HDK, bilety wolnej jazdy MPK, materiały promocyjne, konsultacje.) 

09.09.09 to ważna data dla naszego klubu. W tym dniu bowiem oficjalnie rozpoczął  działalność Klub Honorowych Dawców Krwi powstały przy Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A. Jego pełna nazwa (zarejestrowana w Stacji Krwiodawstwa) brzmi: Autonomiczny Klub Honorowych Dawców Krwi Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A. Inicjatorami powołania Klubu były osoby, które oddają krew, nie tylko zresztą członkowie „Solidarności”. Stworzenie Klubu HDK przy Komisji to także odpowiedź na apel przewodniczącego NSZZ "Solidarność", Janusza Śniadka o potrzebie tworzenia takich Klubów przy organizacjach związkowych. Rola Komisji sprowadzać się będzie do wsparcia organizacyjnego i finansowego. Klub na dzień 09.09.09 zrzeszał  75 krwiodawców a na dzień 20.10.09 już 82 członków i stale rośnie co nas niezmiernie cieszy. Stan naszego klubu można śledzić w dziale Członkowie klubu.

 

Tak jak tego wymagają stosowne przepisy, członkowie Klubu wybrali swoje władze. Przewodniczącym Zarządu Koła został Mirosław Nowakowski, jego zastępcą Bogusław Mosoń, a członkami  Marcin Wykurz oraz Krzysztof Zielowski.


 
Nowo wybrany Przewodniczący Koła Mirosław Nowakowski (z pr.) oraz jego zastępca, Bogdan Mosoń.
 


Klub przygotował terminarz akcji wyjazdowych pobierania krwi. Najbliższa akcja odbędzie się 9 listopada. Działalność Klubu będzie można śledzić na stronie internetowej Komisji, gdzie wkrótce znajdzie się podstrona Klubu HDK.

 


 
Członkowie Klubu HDK na pierwszym zebraniu organizacyjnym.
 

All issues and matters related to registration of Our Club have been completed successfully. As of today we have nearly 170 members. We can donate blood officially on the name of Our Club, in all branches of RCKiK and WCKiK. It is also allowed to donate it in hospitals („to the rescue”), and during outdoor and journey actions organized by other clubs. Remember to always give the full name of Our Club, otherwise the donation will be recorded as a volunteering.

We have signed declaration of co-operation with RCKiK in Krakow. Co-operation with Red Cross in Krakow is limited only to the statutory matters (Honor Blood Donor's books, free ride tickets in vehicles of public transport, promotional materials, consultations).
The day of September 9th, 2009 is a very important date for Our Club due to the official establishment the Honorary Blood Donor Club of the Intercollegiate NSZZ Commission „Solidarity” by Phillip Morris Poland S.A. The official full name (registered in Blood Donation Station) reads: Autonomous Honor Blood Donor's Club of the Intercollegiate NSZZ Commission „Solidarity” by Phillip Morris Poland S.A. The initiators of establishment of the Club were blood donors, not only „Solidarity” members. Establishing Honor Blood Donor Club by Commision was also a respond to the President of „Solidarity”, Janusz Sniadek, call about a need of establishing such clubs by union organizations. The Commission's role will be to bring the organizational and financial support. As of the day September 9th 2009, the Club associated 75 blood donors and as of the day October 20th 2009 already 82 members, and the number constantly increases, which satisfy us a lot. The number of members of Our Club may be viewed in the section „Members of the Club”.

Just as it is required by relevant regulations, the members of the Club elected their leaders. President of the Board is Miroslaw Nowakowski, Vice- President is Boguslaw Moson, the other Board Members are: Krzysztof Zielowski, Marcin Wykurz, Rafał Korta, Jarosław Zając. Ryszard Janiczek was elected for the position of External Actions Coordinator and a Member of the Board.

 

 
 
 

 

Alle Angelegenheiten rund um Registrierung von Unserem Club sind erfolgreich abgeschlossen worden. Heutzutage haben wir fast 170 Mitglieder. Wir können offiziell Blut spenden auf die name von unserem Club, in allen Branchen von RCKiK und WCKiK. Sie können auch Blut spenden in Krankenhäusern ("rescue") und die Außen-und Ausfahrt Aktionen von anderen Clubs organisiert. Vergessen Sie nicht immer den vollen Namen unseres Clubs, da sonst die Spende wird über ehrenamtliche aufgezeichnet werden.

Wir unterzeichnet eine Erklärung über die Zusammenarbeit mitRCKiK in Krakau. Die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz inKrakau ist einzig den Rechtsvorschriften beschränkt (BücherHDK, freie Fahrt Tickets MPK, Werbematerialien, Beratung.)

Den Tag 9. September 2009 ist ein wichtiges Datum für unseren Club, weil der offiziellen Eröffnung des Clubs den EhrenmitgliederBlutspendern beim Zwischenbetrieblich Kommission für die "Solidarität" beim Philip MorrisPolska S.A. angelegt . Sein voller Name (eingetragen im Blutspendedienst Station) lautet: Autonom Club den Ehrenmitglieder Blutspendern beim Zwischenbetrieblich Kommission für die "Solidarität" beim Philip MorrisPolska S.A.

Die Initiatoren der Gründung des Clubs waren die Menschen, die Blut spenden, nicht nur die Mitglieder der "Solidarität" . Die Gründung der HDK Club beim Kommission ist auch eine Antwort auf eine Berufung den Präsidenten der "Solidarität", Janusz Śniadek, über die Notwendigkeit, solche Clubs mit den Gewerkschaften zu schaffen. Die Aufgabe der Kommission wird es sein, die organisatorische und finanzielle Unterstützung zu bringen.

Das Club am 09.09.09 hat 75 Blutspender und zum Zeitpunkt der 10/20/09 hat 82 Mitglieder und wächst stetig und uns sehr erfreut. Zustand Zahl der Mitglieder unseres Clubs kann in den Abschnitt der Club-Mitglieder zurückgeführt werden. So wie dies entsprechenden Bestimmungen bedarf, wählten die Mitglieder des Clubs ihre Anführer.

Verwaltungsratspräsident Kreises Miroslaw Nowakowski,Boguslaw Moson sein Stellvertreter gewählt wurde und weitere Mitglieder des Verwaltungsrats: Krzysztof Zielowski, Marcin Wykurz, Rafal Korta, Jaroslaw Zajac. Auswärtigen Handelns Koordinator und Verwaltungsrat gewählt wurde Richard Janiczek.