statystyki działają od 29-11- 2011r

Ulga na krew

Już od trzech lat podatnik ma prawo odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele krwiodawstwa. Teoretycznie honorowy krwiodawca w zależności od płci mógłby odliczyć maksymalnie 3601 zł (mężczyzna) i 3484zł (kobieta).Należy jednak pamiętać, że wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu.

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi i osocza. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi, a kobieta 1,8 l. Osocza można oddać więcej, bo aż 25 litrów. Krew nie jest przedmiotem w rozumieniu prawa cywilnego, ale Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 roku ustanawia należne za nie ekwiwalent.

Ulga czy darowizna

Tak naprawdę mówimy tu o darowiźnie krwi. Ulga nie będzie bowiem przysługiwała podatnikowi, który odpłatnie przekaże krew (sprzeda ją). Tylko darowizna krwi określonemu podmiotowi pozwala na stosowanie odliczenia.

Ulga jest jedną z ulg z tytułu darowizn, zatem limity kwotowe rozpatruje się w jej przypadku łącznie z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego.

Tym samym łączny limit wszystkich tych darowizn (ich suma) w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu podatnika.

Cena krwi, wysokość ulgi

Teoretycznie 1 litr krwi wyceniony został na 130 złotych, a litr osocza na 170 złotych. Jednak urzędy skarbowe nie rozróżniają osobnej ceny na osocze i krew, w związku z czym na jedno i drugie obowiązuje ta sama wartość ulgi – 130 zł za litr.

By podatnik mógł odliczyć sobie maksymalną ulgę, musi mieć dochód nie niższy niż 60017 zł. W przeciwnym wypadku wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu (zakładam, że podatnik nie korzysta z odliczeń z tytułu innych darowizn). Na przykład: Kowalski osiągnął dochód rzędu 12000 zł. W ciągu roku oddał maksymalną ilość krwi i osocza, ale 6% jego dochodu to 720 zł, zatem będzie to kwota maksymalnej ulgi.

Płatność ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi.

Uwaga: przekazywane w związku z oddaniem krwi nieodpłatnie soki i czekolady nie są płatnością za krew.

Na czyją rzecz darowizna krwi

Nie można przekazać krwi bezpośrednio osobie – darowizna musi być wykonana zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi (dokonana musi być przez honorowego dawcę, zatem osobę, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi).

Nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz:

  1. osób fizycznych;
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Zatem w celu skorzystania z ulgi darowizny muszą być uczynione na rzecz publicznej służby krwi przez honorowego dawcę krwi.

Uwaga: Wyjazd za granicę (np. do Niemiec) i oddanie tam krwi, czy też przekazanie jej przedsiębiorcy pośrednikowi w Polsce, darowizna krwi bezpośrednio potrzebującemu, bez pośrednictwa publicznej służby krwi nie upoważnia do ulgi.

Uwaga: Możliwa jest ulga na krew na konkretną osobę jeśli darowizny dokonuje się za pośrednictwem publicznej służby krwi. Przekazywanie krwi np. na operację bliskiego korzysta wówczas z prawa do ulgi podatkowej.

Niezbędne dokumenty

Krwiodawca powinien mieć dokument, z którego wynika wartość przekazanej w postaci krwi darowizny. Oprócz tego, wymagane jest również oświadczenie o przyjęciu krwi darowanej krwi przez stację krwiodawstwa. Obydwa dokumenty wystawia dana jednostka publiczna służby krwi.

Gdzie ujmujemy ulgę?

Ulgę na krew ujmuje się w zeznaniu rocznym PIT (należy w nim ująć kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres).

Odpowiednie rubryki znajdują się w formularzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Należy przy tym pamiętać, że pierwsze dwa należy złożyć do 30 kwietnia danego roku, a PIT -28 do 31 stycznia roku następującego po roku, którego zeznanie dotyczy.

Konieczne jest dołączenie do zeznania załącznika PIT/O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego. W praktyce nie ma znaczenia, czy darowiznę odliczymy od dochodu, czy jak w przypadku ryczałtowców od przychodu. Ważne, by tej samej ulgi nie odliczyć dwukrotnie.